A MELÓ-DIÁK ORSZÁGOS FRANCHISE HÁLÓZAT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat adatkezelési elveit, ide értve a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat tagjainak (Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet) adatkezelői tevékenységét, valamint a https://www.melodiak.hu URL alatt található weboldallal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, valamint az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonnyal, a munkakereséssel és a feladat ellátással összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják a jelen tájékoztató feltételeit.

Jelen tájékoztató értelmében Adatkezelőnek minősülnek a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat tagjai (Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet, Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet), az A Jövődet Építed Kft. pedig általános Adatfeldolgozónak. Az A Jövődet Építed Kft. a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat tagjainak megbízásából végez adatfeldolgozói feladatokat, mely alapján jogosult annak a regionálisan illetékes Adatkezelőnek továbbítani érintett személyes adatait, amelyhez érintett kifejezetten hozzájárult. Érintett tudomásul veszi, hogy a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat tagjai között Magyarország területe vármegyénként felosztásra került, így amennyiben érintett különböző vármegyékben kíván munkát végezni, abban az esetben elképzelhető, hogy több Adatkezelő lesz jogosult személyes adatainak kezelésére érintett kifejezett hozzájárulása esetén. Ily módon a regionálisan illetékes Adatkezelők egymás között nem minősülnek közös adatkezelőknek. E tájékoztató célja a regionálisan illetékes Adatkezelők közti adatkezelési elvek átláthatósága.

Jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelők által végzett valamennyi olyan adatkezelésre, amelynek során személyes adatok kezelése történik, függetlenül a személyes adatok jellegétől vagy az érintettek körétől. Érintettnek minősül az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. A továbbiakban a kifejezést ebben az értelemben használjuk.

A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelők valamennyi munkavállalójára, továbbá - az adatfeldolgozói szerződések ilyen rendelkezése esetén – az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókra.

2. Általános rendelkezések

A regionálisan illetékes Adatkezelők számos személyes adatot kezelnek tevékenységükkel összefüggésben. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét, az érintett személy részére pedig haladéktalanul tájékoztatást adunk a személyes adatai kezeléséről, annak feltételeiről. E tájékoztató célja, hogy a honlapunkon, ügyfélszolgálati irodáinkban regisztrálók, a szövetkezeti tagok és az egyéb érintettek már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a regionálisan illetékes Adatkezelők adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Az e tájékoztatóban foglaltakhoz a regionálisan illetékes Adatkezelők minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartják magukat. Természetesen fenntartjuk a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, azonban ezt minden esetben az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett végezzük.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük, jelezze a regionálisan illetékes Adatkezelő email címén, vagy postai úton küldjön levelet a regionálisan illetékes Adatkezelő székhelyére.

Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

Adataink, elérhetőségeink a következők:

Név:                               Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet

Székhely:                      4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 36.

Cégjegyzékszám:      09-02-000512

Adószám:                     11903361-2-09

Telefonszám:              +36 30 967 3297

E-mail:                           adatkezeles.alfold@melodiak.hu

Név:                               Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet

Székhely:                      7912 Nagypeterd, Petőfi utca 3.

Cégjegyzékszám:      02-02-060143

Adószám:                     12466139202

Telefonszám:              +36 72 326 008

E-mail:                           adatkezeles.del@melodiak.hu

Név:                               Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet

Székhely:                      8272 Óbudavár, Fő u. 31

Cégjegyzékszám:      19-02-500127

Adószám:                     11866134-2-19

Telefonszám:              +36 88 423 429

E-mail:                           adatkezeles.eszak@melodiak.hu

Név:                               Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet

Székhely:                      2724 Újlengyel, Kossuth utca 138.

Cégjegyzékszám:      13-02-051119

Adószám:                     11915214-2-13

Telefonszám:              +36 1 217 6426

E-mail:                           adatkezeles.univ@melodiak.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Név:                               Kornya Zoltán

Telefonszám:              +36 1 217 6426

E-mail:                           adatvedelem@melodiak.hu

A regionálisan illetékes Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a MELÓ-DIÁK Országos Franchise Hálózat tagjai, feladataikat regionális illetékességgel látják el a franchise hálózaton belül. A franchise hálózat további tagjai az érintett külön írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosultak megismerni az érintett által a regionálisan illetékes Adatkezelő részére megadott személyes adatokat. Amennyiben az érintett másik, a franchise hálózat tagjaként működő iskolaszövetkezet tagja is kíván lenni és az ország más területein is munkát kíván végezni, csak külön hozzájárulás alapján kerülhet sor az adatainak a franchise hálózatba tartozó más jogi személy részére való továbbítására.

Az Adatkezelők regionális illetékességei:

Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet: Heves-vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén-vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg-vármegye, Hajdú-Bihar-vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok-vármegye, Csongrád-vármegye, Békés-vármegye és Pest megye dél-keleti járásainak területén

Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet: Zala-vármegye, Somogy-vármegye, Tolna-vármegye, Baranya-vármegye, Bács-Kiskun-vármegye és Pest-vármegye M7 autópályától Délre található területén

Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet: Győr-Moson-Sopron-vármegye, Komárom-Esztergom-vármegye, Vas-vármegye, Veszprém-vármegye és Fejér-vármegye M7 autópályától Északra található területén

Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet: Budapest, Pest-vármegye és Nógrád-vármegye területén

A regionális illetékes Adatkezelők kifejezetten vállaljákazt, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése körébenegyüttműködnek és támogatják egymást, amelynek keretében kifejezettenvállalják, hogy:

 1. az adatkezelésbiztonsága érdekében megfelelő szervezési-technikai intézkedéseket tesznek;
 2. támogatják egymást azérintettek jogainak érvényesítésében, az érintettek tájékoztatásában;
 3. megfelelőentámogatják egymást az adatvédelmi incidensek elkerülésében, az esetlegesadatvédelmi incidens során a következmények csökkentésében, orvoslásában;
 4. amennyiben jogszabályeltérően nem rendelkezik, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűlegminden személyes adatott törölnek, illetve megsemmisítik az ilyen személyesadatokat tartalmazó iratokat.

A fent részletezett területi megoszlástól eltérő adatkezelés esetén – amennyiben tehát a regionálisan illetékes Adatkezelő helyett másik, a Meló-Diák csoportba tartozó adatkezelő jár el, az érintett részére külön adatkezelési tájékoztatót biztosítunk.

Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységeinkről a következő részletes tájékoztatást adjuk.

3. A honlapon vagy ügyfélszolgálatokon regisztrált álláskeresők adatainak kezelése

A regionálisan illetékes Adatkezelő munkavégzési lehetőségeket biztosít tagjainak, az érdeklődő érintetteknek. A szolgáltatásaink iránt érdeklődők online módon regisztrálhatnak honlapunkon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban.

A személyes adatok kezelője: a regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, valamint a 18. életévét be nem töltött személy törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek köre: a melodiak.hu honlapon vagy az ügyfélszolgálati irodában regisztráló személyek, továbbá a 18. életévüket be nem töltött érintettek esetén törvényes képviselőjük.

A kezelt személyes adatok köre:

 • A regisztráció sikerességéhez kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám.
 • Nem kötelezően megadandó adatok, amelyek megadása nélkül is sikeres lehet a regisztráció, de amelyeket a regisztráció során az érintett megadhat: a felhasználó születési neve, anyja neve, neme, állampolgársága, születési ország, születési hely, legmagasabb iskolai végzettség, TAJ száma, adóazonító jele, diákigazolvány száma, bankszámlaszáma, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, jelenlegi oktatási intézményének neve, tanulmányainak kezdete, tanulmányainak várható befejezési ideje, szakosodása, általános ráérés, mikortól és hol szeretne dolgozni, milyen munka érdekli.  Ezen kívül fénykép, önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is feltölthetők.
 • 18. életévet be nem töltött személyes esetén a törvényes képviselő neve, törvényes képviselői minősége (szülő, gyám), valamint személyazonosító igazolvány fényképet tartalmazó oldalának másolata, törvényes képviselő e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

 • A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Amint az érintett jelzi a Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván a Adatkezelő nyilvántartásában regisztrált felhasználóként szerepelni, abban az esetben Adatkezelő 30 munkanapon belül gondoskodik az érintett személyes adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
 • Érintett a saját www.melodiak.hu oldalon létrehozott fiókjába belépve bármikor törölheti a profilját, vagy írásban bármikor kérheti személyes adatainak törlését a regionálisan illetékes Adatkezelőtől. Amennyiben a regisztrált érintett nem válik a regionálisan illetékes Adatkezelő iskolaszövetkezet tagjává, a regisztrációt követő 6. év végéig kezeli az adatokat. A határidő lejárta előtt Adatkezelő e-mailben keresi meg az érintettet, hogy nyilatkozzon, regisztrált felhasználó kíván-e maradni. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, vagy az adatai törlését kéri, úgy az Adatkezelő az érintett adatait törölni fogja.

Címzettek: A kezelt személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalók, valamint az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A regisztráló személyek egyes személyes adatait Adatkezelő átadja a diákmunkát kereső megbízóinak. Az átadott személyes adatok a következők: a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve,üzemorvosi alkalmassági véleménye, tüdőszűrő igazolása, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, munkaruha/egyéni védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret), továbbáaz érintett önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett általfeltűntetett további személyes adatok. A fentiek alapján címzettnek minősülnekazon megbízóink, akik szerződést kötöttek a regionálisan illetékes Adatkezelőkkeliskolaszövetkezeti szolgáltatás igénybevételére.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a regionálisan illetékes Adatkezelők a regisztrációs adatbázis kialakításához és fenntartásához, a regisztrált személyekkel való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint. Mindegyik regionálisan illetékes Adatkezelő az egységes adatkezelés érdekében egységesen veszi igénybe az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

A Jövődet Építed Kft.

23386512-2-13

melodiak.hu weboldal üzemeltetése, tagi és regisztrációs adatbázisok üzemeltetése

A Jövődet Építed Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő további Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

DBI Szoftver Kft.

11742678-2-09

melodiak.hu weboldal fejlesztése, üzemeltetése, valamint a tagnyilvántartó, jelentkezés kezelő, beosztáskezelő és bérszámfejtő rendszer fejlesztése és üzemeltetése

Simon Tibor EV.

67861170-1-33

mobilapplikáció fejlesztése, üzemeltetése

Erényi Dániel EV.

66688783-1-28

általános IT support, ügyfelek és munkatársak támogatása

Kornya Zoltán EV.

63726022-2-42

hírlevél küldő szolgáltatás

Dobos István EV.

67287282-2-43

rendszergazda, levelezőrendszer és domain szolgáltató

Google Ireland Limited*

IE 6388047V

tagnyilvántartó és bérszámfejtő rendszer, illetve a hirdetés és jelentkezéskezelő, valamint beosztáskezelő rendszer tárhely szolgáltatója

* a Google Ireland Limited az adatokat az Európai Unió területén lévő szervereken tárolja, harmadik országba irányuló adattovábbítás nem történik.

A regionálisan illetékes Adatkezelők a szolgáltatás nyújtása, az ügyviteli folyamataik, valamint az ügyfélszolgálatok zavartalan működésének érdekében további adatfeldolgozókat vesznek igénybe. A regionálisan illetékes Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók koordinálásért kizárólag az adott regionálisan illetékes Adatkezelő felel, így a regionálisan illetékes Adatkezelő adatfeldolgozói kizárólag azon érintettek személyes adataihoz férhetnek hozzá, melyhez érintett a regisztráció során a regionálisan illetékes Adatkezelő részére kifejezett hozzájárulást adott. A regionálisan illetékes Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozók listája a 9.fejezetben tekinthetők meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes.

 • A kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre a regisztráció, a regionálisan illetékes Adatkezelő nem tud állásajánlatokat közvetíteni, munkalehetőséget felajánlani.
 • A nem kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása nem befolyásolja a regisztráció sikerességét. Ezek szolgáltatására a tagsági megállapodás megkötése esetén mindenképpen sort kell keríteni annak érdekében, hogy az iskolaszövetkezeti tag számára a regionálisan illetékes Adatkezelő személyes közreműködés keretében végezhető munkalehetőséget ajánlhasson fel.

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
 7. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az Adatkezelő mindenszükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmiincidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerűfizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók általánosszerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződésekmagas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte.
 • A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájárulását akként adja meg, hogy a regisztráció folyamán Adatkezelő a törvényes képviselő születési dátuma és adóazonosító jele alapján azonosítja a 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjét, feltételezve, hogy a személyes adatokat a törvényes képviselő saját maga adta meg. Adatkezelő a validáció után a hozzájárulást elfogadottnak tekinti. Adatkezelő a továbbiakban a törvényes képviselő születési dátumát és adóazonosító jelét nem tartja nyilván.
 • Az Adatkezelő mentorprogramot működtet, amelynek keretében az érintett regisztrált személyek önismereti és a munkaerőpiaci szempontból releváns kompetenciáit tudja lemérni. Adatkezelő az érintett személyes profiljának ismeretében javaslatokat tesz az egyes kompetenciák fejlesztésére a munkaerőpiaci ágazatok elvárásainak megfelelően. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy a mentorprogramban profilalkotási tevékenységet végez. A kapott adatokat ismeretében az érintett érdeklődési körének és fejlődési elvárásainak releváns munkaajánlatokat ajánl. A mentorprogram kapcsán kezelt személyes adatok, kompetenciák: Konfliktuskezelés,stressztűrés, Felelősségvállalás, Kockázatvállalás, Időgazdálkodás,Ügyfélorientáltság, Asszertivítás, Alkalmazkodás, Önfejlesztési kompetencia,Nyelvismeret, Döntési kompetencia, Önállóság, Feladatkiadás,Kezdeményezőkészség, Problémamegoldás, Szabálykövetés, Együttműködés, Digitáliskompetencia, Monotónia tűrése, Információk kifejezése, Információk megértése,Empátia, Kapcsolatteremtő képesség. Az adatok szolgáltatása önkéntes, annakelmaradása hátrányos következménnyel az érintettre nézve nem jár.

4. Az iskolaszövetkezeti tagok adatainakkezelése

A tagi megállapodás aláírásával iskolaszövetkezeti taggá váló érintettek esetében a megadott személyes adatok kezelése a megállapodás végrehajtásához szükséges. A tagok részére a regionálisan illetékes Adatkezelő rendszeres munkavégzési lehetőséget biztosít, ezzel összefüggésben – a szükséges mértékben – kezeli a tagok személyes adatait.

A személyes adatok kezelője: a regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintettek köre: a tagsági megállapodást kötő személyek

A kezelt személyes adatok köre:

 1. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett neme, születési dátuma, születési neve, végzettsége, állampolgársága, tartózkodási helye, levelezési címe, fő foglalkozása, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, egyéb foglalkozása, továbbá az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, nyelvtudása, fénykép, önéletrajz (képzettségi adatokkal és a korábbi munkahelyek adataival), jogosítvány, rendelkezik-e gépjárművel, személyi igazolvány száma, motivációs levél, általános ráérés, mikortól és hol szeretne dolgozni, milyen munka érdekli.
 2. Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel összefüggésben: diákigazolvány száma, érvényességi ideje, a regionálisan illetékes Adatkezelő részére történő bemutatásának dátuma, TAJ-szám, adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség, bankszámlaszám, üzemorvosi alkalmassági vélemény, tüdőszűrő eredmény amennyiben az ellátandó feladat jellege megköveteli.
 3. Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel, feladatellátással összefüggésben: munkavégzés helye, kezdő- és befejezési ideje, melyik irodában regisztrált, belépés dátuma, keretszerződés kezdete és vége, kilépés dátuma, tagi befizetés összege és módja, kifizetés összege és módja, eseti szerződés időtartama, munkavégzés és annak helye megjelölése a megbízó feltüntetésével, ellátandó feladat (munkakör), napi munkaidő, megbízási díj összege, valamint a munkaruha/egyéni védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret).

Az adatkezelés időtartama:

A munkaügyi iratnak nem minősülő személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő a következő időpontokig kezeli:

 • A tagsági jogviszony megszüntetése esetén a tagsági jogviszony végétől számított 6. év végéig kezeli a regionálisan illetékes Adatkezelő a munkaügyi iratnak nem minősülő iratokat.
 • Amennyiben az érintett a tagsági jogviszonyát nem szűnteti meg, úgy az utolsó teljesítési (munkavégzési) naptól számított 6. év végéig.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a munkaügyi iratnak minősülő dokumentumokat nem selejtezi, azokat jogszabályi rendelkezés alapján köteles megőrizni. Munkaügyi iratnak minősülnek a következő személyes adatokat tartalmazó iratok:

Belépési adatlap, Hosszabbítási adatlap, Kilépő adatlap, Tagsági megállapodás, Eseti szerződés, Megbízói tájékoztató, Átvételi nyilatkozat, Munkavédelmi teszt, Kölcsönszerződés, Részjegybefizetési igazolás, Adatváltozás nyilatkozat, Orvosi alkalmassági, Tüdőszűrő eredmény, Diákigazolvány másolat, Iskolalátogatási igazolás, Pénztárfelelősségi nyilatkozat, Titoktartási nyilatkozat, Kiegészítő megállapodások konkrét munkákhoz, Jelenléti ív, Bérszámfejtési összesítő.

Címzettek: A kezelt személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói ismerhetik meg. A tagok személyes adatait továbbá az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. Az iskolaszövetkezeti tagok egyes személyes adatait átadjuk a diákmunkát kereső megbízóinknak. Az átadott személyes adatok a következők: a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve, üzemorvosialkalmassági véleménye, tüdőszűrő igazolása, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, bankszámlaszáma, továbbá azérintett önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett által feltűntetetttovábbi személyes adatok. A fentiek alapján címzettnek minősülnek azon megbízóink,akik szerződést kötöttek az Adatkezelővel iskolaszövetkezeti szolgáltatásigénybevételére.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a regionálisan illetékes Adatkezelők a tagnyilvántartás kialakításához és fenntartásához, az iskolaszövetkezeti tagokkal való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesznek igénybe a következők szerint. Mindegyik regionálisan illetékes Adatkezelő az egységes adatkezelés érdekében egységesen veszi igénybe az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

A Jövődet Építed Kft.

23386512-2-13

melodiak.hu weboldal üzemeltetése, tagi és regisztrációs adatbázisok üzemeltetése

A Jövődet Építed Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő további Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

DBI Szoftver Kft.

11742678-2-09

melodiak.hu weboldal fejlesztése, üzemeltetése, valamint a tagnyilvántartó, jelentkezés kezelő, beosztáskezelő és bérszámfejtő rendszer fejlesztése és üzemeltetése

Simon Tibor EV.

67861170-1-33

mobilapplikáció fejlesztése, üzemeltetése

Erényi Dániel EV.

66688783-1-28

általános IT support, ügyfelek és munkatársak támogatása

Kornya Zoltán EV.

63726022-2-42

hírlevél küldő szolgáltatás

Dobos István EV.

67287282-2-43

rendszergazda, levelezőrendszer és domain szolgáltató

Google Ireland Limited*

IE 6388047V

tagnyilvántartó és bérszámfejtő rendszer, illetve a hirdetés és jelentkezéskezelő, valamint beosztáskezelő rendszer tárhely szolgáltatója

* a Google Ireland Limited az adatokat az Európai Unió területén lévő szervereken tárolja, harmadik országba irányuló adattovábbítás nem történik.

A regionálisan illetékes Adatkezelők a szolgáltatás nyújtása, az ügyviteli folyamataik, valamint az ügyfélszolgálatok zavartalan működésének érdekében további adatfeldolgozókat vesznek igénybe. A regionálisan illetékes Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók koordinálásért kizárólag az adott regionálisan illetékes Adatkezelő felel, így a regionálisan illetékes Adatkezelő adatfeldolgozói kizárólag azon érintettek személyes adataihoz férhetnek hozzá, melyhez érintett a regisztráció során a regionálisan illetékes Adatkezelő részére kifejezett hozzájárulást adott. A regionálisan illetékes Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozók listája a 9. fejezetben tekinthető meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre érvényesen a tagi megállapodás, illetve az érintett nem tud munkát végezni.

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. érelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti az adatok törlését a kötelező adatkezelés esetének kivételével. Az Adatkezelő a az adatok törlésére irányuló kérelmet a tagi megállapodás megszüntetésére irányuló kérelemnek fog tekinteni;
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
 6. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az Adatkezelő mindenszükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmiincidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerűfizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozókáltalános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötöttszerződések magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságosadatkezeléshez.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájárulását akként adja meg, hogy a regisztráció folyamán Adatkezelő a törvényes képviselő születési dátuma és adóazonosító jele alapján azonosítja a 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjét, feltételezve, hogy a személyes adatokat a törvényes képviselő saját maga adta meg. Adatkezelő a validáció után a hozzájárulást elfogadottnak tekinti. Adatkezelő a továbbiakban a törvényes képviselő születési dátumát és adóazonosító jelét nem tartja nyilván.
 • Az Adatkezelő mentorprogramot működtet, amelynek keretében az érintett iskolaszövetkezeti tagot önismereti és a munkaerőpiaci szempontból releváns kompetenciáit tudja lemérni. Adatkezelő az érintett személyes profiljának ismeretében javaslatokat tesz az egyes kompetenciák fejlesztésére a munkaerőpiaci ágazatok elvárásainak megfelelően. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy a mentorprogramban profilalkotási tevékenységet végez. A kapott adatokat ismeretében az érintett érdeklődési körének és fejlődési elvárásainak releváns munkaajánlatokat ajánl. A mentorprogram kapcsán kezelt személyes adatok, kompetenciák: Konfliktuskezelés,stressztűrés, Felelősségvállalás, Kockázatvállalás, Időgazdálkodás,Ügyfélorientáltság, Asszertivítás, Alkalmazkodás, Önfejlesztési kompetencia,Nyelvismeret, Döntési kompetencia, Önállóság, Feladatkiadás, Kezdeményezőkészség,Problémamegoldás, Szabálykövetés, Együttműködés, Digitális kompetencia,Monotónia tűrése, Információk kifejezése, Információk megértése, Empátia,Kapcsolatteremtő képesség. Az adatok szolgáltatása önkéntes, annak elmaradásahátrányos következménnyel az érintettre nézve nem jár.

5. Személyesadatkezelés marketing célú hírlevél küldéséhez

Aziskolaszövetkezeti tagok és a regisztrált egyéb személyek e-mail címét a 2. és3. fejezetek szerint kezeli a regionálisan illetékes Adatkezelő. Az e-mailcímre ugyanakkor – az érintett kifejezett hozzájárulása alapján – aziskolaszövetkezet marketing célú értesítéseket is küld, ez a tevékenység ígyönálló adatkezelési célként jelenik meg.

A személyes adatok kezelője: A regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az adatkezelő új szolgáltatásairól, híreiről, rendezvényeiről és egyéb marketin célú levelek küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó személyek

A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím

Az adatkezelésidőtartama:

 • A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásig terjed. Amint az érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelő hírlevél-adatbázisában szerepelni, az Adatkezelő beszünteti a jelen pont szerinti adatkezelést.
 • Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy minden évben az adatbázis tisztítását tervezi elvégezni, amelynek eredményeként a hírlevél-adatbázisban szereplő, legalább 2 éve regisztrált, de iskolaszövetkezeti tagi jogviszonyt nem létesítő érintetteket nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy továbbra is kívánnak-e hírlevelet kapni. Amennyiben az érintettől nem érkezik válasz, vagy úgy nyilatkozik, hogy a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az Adatkezelő nem küld a továbbiakban marketing célú hírleveleket az érintettnek.

Címzettek: A kezelt személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő szervezetén belül kizárólag a regionálisan illetékes Adatkezelő erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói, az Adatkezelő szervezetén kívül az adatfeldolgozók erre felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a regionálisan illetékes Adatkezelők egységesen a hírlevél-adatbázis fenntartásához, a feliratkozókkal való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesznek igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

Kornya Zoltán EV

63726022-2-42

hírlevél küldő szolgáltatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem küld az érintett részére marketing célú hírlevelet.

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást,
 4. kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
 8. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az Adatkezelő mindenszükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmiincidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerűfizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozókáltalános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötöttszerződések magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságosadatkezeléshez.
 • Az érintett bármikorvisszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Lehetősége van bármikorleiratkozni a hírlevélről a hírlevél „leiratkozás” ikonjára kattintva, illetve awww.melodiak.hu portálon belépve a Beállításaim menüpontban. Az Adatkezelő azadatkezelést a leiratkozással egyidejűleg megszünteti.

6. A honlaponvégzett webanalitika, cookie-k és localstorage kezelése

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programokat használjuk.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén úgynevezett cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az oldal látogatói hozzájárulnak a viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Google Analytics:

A www.melodiak.hu a Google Analytics programot elsősorban statisztikák előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook és TikTok pixel:

Weboldalunkon Facebook és TikTok követő pixeleket használunk. Ezek a pixelek lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük és optimalizáljuk hirdetéseink hatékonyságát, valamint megértsük, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat. A Facebook és TikTok pixelek által gyűjtött adatok anonimizáltak, így nem társíthatóak egy konkrét felhasználóhoz. Nem gyűjtünk, és nem tárolunk személyes adatokat ezekkel a pixelekkel. A pixelek csak azért vannak jelen az oldalon, hogy általános információkat kapjunk a látogatóink viselkedéséről, ami segítséget nyújt a hirdetéseink hatékonyabbá tételében.

HotJar információgyűjtés:

Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az érintett böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5.

Cookie-k letiltása:

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

7. Üzleti partnerek kapcsolattartóiadatainak kezelése

A regionálisan illetékes Adatkezelők számos üzleti partnernek nyújtanak szolgáltatást. E cégekkel, társaságokkal rendszeres kapcsolatot tartanak együttműködésük további javítása, a részükre nyújtott szolgáltatások magas minőségének fenntartása érdekében. Az üzleti partnerek kapcsolattartó adatait a regionálisan illetékes Adatkezelők a következők szerint kezeli.

A személyes adatok kezelője: a regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím)

Az adatkezelésidőtartama: a szerződéses kapcsolatfennállását követő 2. év végéig

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. yakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. A megadott adatokat afentieken túl kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

9. A regionálisan illetékes Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozók

A regionálisan illetékes Adatkezelők a szolgáltatás nyújtása, az ügyviteli folyamataik, valamint az ügyfélszolgálatok zavartalan működésének érdekében további adatfeldolgozókat vesznek igénybe. A regionálisan illetékes Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók koordinálásért kizárólag az adott regionálisan illetékes Adatkezelő felel, így a regionálisan illetékes Adatkezelő adatfeldolgozói kizárólag azon érintettek személyes adataihoz férhetnek hozzá, melyhez érintett a regisztráció során a regionálisan illetékes Adatkezelő részére kifejezett hozzájárulást adott.

Kizárólag a Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezettel szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

Látható Formula Kft.

26268439-2-09

marketing szolgáltatás

STUDENT WORK SERVICE Kft.

24381510-2-09

összetett humánerőforrás-szolgáltatások (ügyfélszolgálat, kapcsolattartás) biztosítása

Business Service Agency Kft

13205827-2-09

üzletviteli tanácsadás, bérszámfejtás

HSA Group Zrt

32223877-2-41

HR szolgáltatás, Számviteli és pénzügyi szolgáltatás, Informatikai szolgáltatás, Könyvviteli szolgáltatás, Online munkaidő nyilvántartó rendszer szolgáltatása

Kizárólag a Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezettel szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

Sió-D1 Kft.

14508501-2-14

összetett adminisztratív szolgáltatás, piac-, közvélemény-kutatás

Viapan HR Trainer Kft.

24168591-2-14

összetett humánerőforrás-szolgáltatások (oktatás, képzés, tréning), piac-, közvélemény-kutatás

Dakó-P 96’ Kft.

23705452-2-14

emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás (ügyfélszolgálat)

Duna-Humán Kft.

23766378-2-07

emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás (ügyfélszolgálat)

APET 96 Kft.

32196838-2-14

bérszámfejtési feladatok ellátása

Via Pannonia Kft.

13098669-2-14 

összetett adminisztratív szolgáltatás, piac-, közvélemény-kutatás  

Kizárólag a Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezettel szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

MD Office Kft.

22619321-2-19

összetett humánerőforrás-szolgáltatások (ügyfélszolgálat, kapcsolattartás) biztosítása, valamint könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása

Forza Consulting Kft.

22622457-2-41

összetett humánerőforrás-szolgáltatások (ügyfélszolgálat, kapcsolattartás) biztosítása

Kizárólag a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezettel szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

BUSINESS SERVICE AGENCY Kft.

13205827-2-09

backoffice tevékenység, összetett adminisztratív szolgáltatás, ügyfélszolgálat, valamint könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása

Pozsonyi és Társa Kft.

11571096-2-03

bérszámfejtési tevékenység

10. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Számítástechnikai rendszereink és más adatmegőrzési helyeink a regionálisan illetékes Adatkezelők telephelyein és bérelt szervereken találhatók meg. A regionálisan illetékes Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat atechnikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárásiszabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásáhozszükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A mi és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

11. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 30 napon belül történik meg. Az erre irányuló kérést az adatokat regisztráló ügyfélszolgálati irodának, vagy e-mailben a területileg illetékes Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni (adatkezeles.alfold@melodiak.hu; adatkezeles.del@melodiak.hu, adatkezeles.eszak@melodiak.hu, adatkezeles.univ@melodiak.hu).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,figyelembe véve a kérelem összetettségét és akérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelemokainak megjelölésével a kérelemkézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha azérintett elektronikus úton nyújtotta be akérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha azAdatkezelő nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelemnélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belültájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhetbírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelőminden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésrőlvagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítéstigényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítésés sérelemdíj:

Mindenolyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagynem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótólkártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggelaz adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott,kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelőjogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Hatöbb adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind azadatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozikaz adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagyadatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő,illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kártelőidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághozfordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Azérintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszala Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Ahatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezésicíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36-1-391-1400

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém 2023. augusztus 27.

Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet

Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet

Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet

Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet

 

regionálisan illetékes Adatkezelők

Meló-Diák